0

ประวัติผลงาน

   Installation System Testing Burner And Gas train
Installation System
Installation System
Installation System
มีทั้งหมด : 3 ภาพ

   Cleaning Burner
Cleaning Burner
Cleaning Burner
Cleaning Burner
มีทั้งหมด : 3 ภาพ

   Lagging Oven
Lagging Oven
Lagging Oven
Lagging Oven
Lagging Oven
Lagging Oven
Lagging Oven
มีทั้งหมด : 6 ภาพ

   Replace Burner Controls By Honeywell 7800 Series
Old Flame Switch to PLC
Old Flame Switch to PLC
New Burner Interlock PLC
มีทั้งหมด : 3 ภาพ

   Replace System Burner  By Honeywell 7800 Series and PLC
Burner for Boiler
Old ( System control Burner)
New (System Burner Control)
New (System PLC)
New System indicator & control
Check combustion efficiency
มีทั้งหมด : 6 ภาพ

   งานเปลี่ยน Burner พร้อมติดตั้ง และ ทดสอบระบบ
ตัวเดิม
ตัวเดิม
ตัวเดิม
ตัวใหม่
ตัวใหม่
ตัวใหม่
มีทั้งหมด : 6 ภาพ